دستورالعمل نحوه استفاده

دستورالعمل استفاده از خدمات تخصصی زیست فناوری

1- مراجعه مشتریان به آیکون مدیریت خدمات تخصصی پژوهشگاه

2- مشاهده مستر لیست خدمات تخصصی

3- انتخاب فرم (فایل وورد) خدمات تخصصی مربوطه

4- دانلود فرم مذکور و تکمیل آن.

5- ایمیل فرم تکمیل شده به آدرس:   mpsb@nigeb.ac.ir

6- دریافت فرم مربوطه توسط مدیر مرکز خدمات تخصصی.

7- تائید میزان حمایت و ارسال آن برای مدیر فنی.

8- تائید فرم درخواست توسط مدیر فنی.

9- پاسخ ایمیل به مشتری؛ شامل: اعلام هزینه انجام آزمون و مدت زمانی که مشتری بایستی نمونه را به میز پذیرش تحویل نمایند.

10- ایمیل رونوشت فیش پرداختی و ارسال نمونه بصورت پستی توسط مشتری و یا مراجعه حضوری بمنظور تحویل رونوشت فیش پرداختی و نمونه به میز پذیرش.

 11- تهیه گزارش آزمون و ایمیل آن به مشتری در بازه زمانی تعیین شده.  

 

درصورت هرگونه سوال لطفا با تلفن   09122060578،44787477 تماس حاصل فرمائید.

با تشکر

سرپرست مرکز خدمات تخصصی زیست فناوری

بهزاد ادیبی