ناشر منبع

فرم ها

فرم نظر سنجی

فرم SOP

فرم شکایت مشتری

خدمات تجهیزات

خدمات تجهیزات

1-خشک کن تصعیدی (فریز درایر)

2-سانتريفيوژ براي تغليظ وکيومي سريع (اسپیدوک)

3-FTIR

4-اسپکتروفلوریمتر

5-HPLC-DAD, Agilent 1260A

6-GC

7-فرمانتور

8-هموژنایزر

9-HPLC-Prep
...